WEB PRODUCTS

 

KHOUTU YA BOITSHWARO LE METHEO YA TSHEBETSO

MWEB e sebetsa ho latela Khoutu ena ya Boitshwaro e thehang bonyane ba maemo a boitshwaro ao MWEB e ikitlaeletsang ho a latela mabapi le phano ya ditshebeletso ho baamohedi ba ditshebeletso tsa yona.

MWEB e hlophisitse Khoutu ena ya Boitshwaro ho latela melawana mmoho le bonyane ba maemo bakeng sa metheo bakeng sa baamohedi ba tshebetso jwalo ka ha e laetswe ke Bolaodi ba Dikgokahano bo Ikemetseng ba Afrika Borwa (Independent Communications Authority) (“Bolaodi”) Tsebisong ya 1740 ya 2007 e phatlaladitsweng ho Gazeteng ya Mmuso ya Nmr ya 30553 ya la 7 Tshitwe 2007 le Tsebisong ya 272 ya 2008 e phatlaladitsweng Gazeteng ya Mmuso ya Nmr 30792 ya la 25 Hlakola 2008, ka tlhahlamano.

1. Boikitlaetso ba Bohlokwa

MWEB e tla:-

1.1 sebetsa ka ho hloka leeme, ka mokgwa o utlwahalang mme o nang le boikarabello ditshebetsong tsohle tsa yona ho baamohedi ba ditshebeletso tsa yona le batho ba ka fumanang ditshebeletso tsa yona kamoso;

1.2 netefatsa hore ditshebeletso le dihlahiswa tsohle di ikamahanya le dipehelo tse phuthetsweng ke dilaesense tsa MWEB le melao le melawane yohle e amehang;

1.3 ho se kgetholle ka ho hloka leeme kgahlanong le baamohedi ba ditshebeletso tsa bona le batho ba ka amohelang ditshebeletso tsa bona ho latela mmala, bong, dilemo, sedumedi, ditumelo, bokowa, setso sa morabe kapa ditlwaelo tsa dikamano tsa thobalano;

1.4 ho bontsha tlhompho e phethahatseng le tlhokomelo ditshebetsanong le baamohedi ba ditshebeletso;

1.5 ho fana ho baamohedi ba ditshebeletso le batho ba ka amohelang ditshebeletso tsa bona kamoso ka tlhahisoleseding e mabapi le ditshebeletso le ditheko;

1.6 ha e kopilwe ho fana ho baamohedi ba ditshebeletso le batho ba ka amohelang ditshebeletso tsa bona ka tataiso mabapi le ditlhoko tsa bona tsa bareki;

1.7 ho boloka tlhahisoleseding ya botho ya baamohedi ba ditshebeletso sephiring; le

1.8 ho eletsa baamohedi ba ditshebeletso ho fetisetsa ditletlebo tsa bona ho Bolaodi, moo MWEB e hlolehileng ho rarolla tletlebo ya bona ka tsela e kgotsofatsang moamohedi wa ditshebeletso.

2. Ditokelo tsa moreki

Ditokelo tsa hao ho latela ditshebeletso tseo MWEB e fanang ka tsona di kenyeletsa (ntle le moedi) tokelo ya ho:

2.1 fuwa tshebeletso e hlokehang ntle le kgethollo e leeme;

2.2 kgetha mofani wa ditshebeletso wa kgetho ya hao;

2.3 amohela khopi ya Khoutu ena ya Boitshwaro le Motheo wa Ditshebeletso ka puo ya Senyesemane le ka e le nngwe (1) hape ya dipuo tsa semolao ho latela ka moo MWEB e tla kgetha hore ke puo efe;

2.4 fumana le ho botsisisa direkoto le tlhahisoleseding tse polokelong ya MWEB;

2.5 tshireletso ya tlhahisoleseding ya hao ya botho, e kenyeletsang tokelo ya hore tlhahisoleseding ya hao ya botho e se rekisetswe batho ba bang ba kathoko ntle le tumello ya hao;

2.6 ho etsa tletlebo; le

2.7 ho fumantshwa tharollo.

3. Phano ya Tlhahisoleseding

3.1 Tlhahisoleseding e mabapi le letooto le pharaletseng la ditshebeletso, dihlahiswa le dipakana, dikgahla tsa ditharife, ditefello le ditefiso tse amehang bakeng sa ditshebeletso tsa MWEB, dihlahiswa le dipakana mmoho le ditlhoko le dipehelo tse amehang bakeng sa ditshebeletso tsa MWEB, dihlahiswa le dipakana, leano la boikgutso le sephiri tsa MWEB, leano la tefo la MWEB le dintlha tsa boikopanyo tse hlokehang di a fumaneha:

3.1.1 leqepheng la rona la lapeng ho www.mweb.co.za;

3.1.2 tlasa “Ditsebiso tsa Molao” leqepheng la lapeng;

3.1.3 diforomong tsa kopo tse hlokehang ho tlatswa e le hore tshebeletso e amohelwe; le

3.1.4 dipapatsong le mekutung ya tsa mebaraka.

3.2 Mekgwatshebetso ya dibili le ditletlebo ya rona e tshwerwe ke Khoutu ena.

3.3 Re tla o fa bili e hlophilweng ka dikarolwana kapa invoese ha o e kopa.

3.4 Kopo ya hao bakeng sa tshebeletso kapa sehlahiswa e ka fetiswa tlasa tlhahlobo ya maemo a tsa dikoloto kapa ditshebetso tsa tlhahlobo ya kotsi (risk). Sena se bolela hore MWEB e ka kopa le ho amohela Tlhahisoleseding ya Sephiri ya hao, Tlhahisoleseding ya Dikoloto ya Bareki le Tlhahisoleseding e Tlamang ho Fanwa (jwalo ka ha hohlahlositswe ho Molao wa Naha wa Dikoloto, 2005) (“Tlhahisoleseding ya Tekanyo”) ho tswa ho dibiro tsa dikoloto tse ngodisitsweng e le hore ho etswe teko ya bokgoni ba tsa ditjhelete, ho fumana hore na o tla ba maemong a ho kgona ho phethahatsa maikarabello a hao tlasa tumellano e rerilweng.

3.5 MWEB e na le tokelo ya ho etsa tlhahlobo ya maemo a tsa ditjhelete lekgetlo le leng le le leng ha o etsa kopo ya tshebeletso/sehlahiswa le pakana.

4. Bonyane ba maemo a ditshebeletso tse fanwang ke MWEB

4.1 MWEB e tla etsa maiteko a ho fumana katleho ya 100% ho phethahatseng kopo ya hao bakeng sa tshebeletso.

4.2 MWEB e tla arabaela nakong ya metsotso e 3 (tharo) mehala efe kapa efe e lebisitsweng setsing sa mehala sa MWEB.

4.3 Setsi sa rona sa Tlhahlobo ya Marangrang a Dikgokahano tsa Elektroniki se sebetsa nako ya dihora tse 24 (mashome a mabedi le metso e mene), matsatsing a 7 (supileng) a beke.

4.4 Ntle le Setsi sa rona sa Tlhahlobo ya Marangrang a Dikgokahano tsa Elektroniki, MWEB e na le setsi se kgethehileng sa ditshebeletso bakeng sa kamohelo le tharollo ya dipotso le mathata a tshebeletso ya bareki.

5. Mokgwatshebetso wa Tshwaro ya Ditletlebo tsa Dibili

5.1 O hlokwa ho lebisa tletlebo ya bili ho complaints@mweb.co.za. Tletlebo e hloka ho tsamaya mmoho le dintho tse latelang;

5.1.1 khopi ya bili e amehang le dintlha tse mabapi le yona, jwalo ka nomoro ya akhaonto;

5.1.2 lebaka la tletlebo;

5.1.3 tjhelete eo tletlebo e leng mabapi le yona; le

5.1.4 tlhahisoleseding e tshehetsang kapa ditokomane, haeba di le teng.

5.2 MWEB e tla etsa tlhahlobo mabapi le tletlebo ya bili mme e o tsebise ka qeto ya yona nakong ya matsatsi a leshome le metso e mene (14) a tshebetso kamora ho amohela tletlebo ya hao.

5.3 O ka nna wa ikopanya le Bolaodi bakeng sa tharollo ya dikgohlano, haeba o sa kgotsofatswa ke sephetho sa tletlebo eo jwalo ka ha se fihletswe ke MWEB.

5.4 Tletlebo e tla fetisetswa ho Komoti ya Ditletlebo le Boikamahanyo ya Bolaodi ho latela karolo ya 17 (H) ya Molao wa ICASA haeba tletlebo e sa rarollwa ke Bolaodi ka bobona jwalo ka ha ho lekantswe temaneng ya 5.4.

6. Tshwaro ya ditletlebo, tharollo le mokgwatshebetso wa boipiletso

6.1 Ditletlebo tsohle ntle le ditletlebo tsa dibili di tlamehaho romelwa ho MWEB mme di tla sebetswa ke MWEB ho latela dipehelo tse temaneng ena ya 6.

6.2 O hlokwa hore o re fe monyetla wa ho rarolla tletlebo ya hao pele o ka atamela Bolaodi.

6.3 O hlokwa ho lebisa tletlebo ya bili ho complaints@mweb.co.za. Tletlebo ya hao e tlameha ho kenyeletsa dintho tse latelang:

6.3.1 lebitso le fane ya hao;

6.3.2 nomoro ya akhaonto ya hao;

6.3.3 letsatsi leo ka lona tletlebo e hlahileng; le

6.3.4 tlhaloso e kgutshwane ya se bakileng tletlebo eo.

6.4 MWEB e tla ananela kamohelo ya tletlebo ya hao nakong ya matsatsi a 3 (tharo) a tshebetso kamora ho e amohela.

6.5 MWEB e tla rarolla tletlebo ya hao ka mongolo nakong ya matsatsi a 14 (leshome le metso e mene) a tshebetso kamora ho e fumana, kapa nakong e telele ho feta mona ho latela tumellano ya rona tlasa maemo ao tharollo ya tletlebo e leng ka wona, ho etsa mohlala (empa ntle le moedi), e le matsohong a mofepedi ka thepa kapa mofani wa tshebeletso e mong ya kathoko.

6.6 O ka nna wa ikopanya le Bolaodi bakeng sa tharollo ya dikgohlano, haeba o sa kgotsofatswa ke sephetho sa tletlebo eo jwalo ka ha se fihletswe ke MWEB.

6.7 Tletlebo e tla fetisetswa ho Komoti ya Ditletlebo le Boikamahanyo ya Bolaodi ho latela karolo ya 17 (H) ya Molao wa ICASA haeba tletlebo e sa rarollwa ke Bolaodi ka bobona jwalo ka ha ho lekantswe temaneng ya 6.5.