WEB PRODUCTS

 

MOLAWANA WA MAITSHWARO LE LENGWALO LA TUMELELO YA DITIRELO

MWEB e ikamanya le Molawana wo wa Maitshwaro woo o kgethago maemo a motheo a maitshwaro ao MWEB e phegellago go a latela go gorošeng ditirelo ka baikamanyi ba yona.

MWEB e kgobokantše Molawana wo wa Maitshwaro go ya ka ditlhahlo le maemo a motheo a Melao ya baikamanyi yeo e kgethilwego ke Bolaodi bjo bo Ikemego bja Dikgokaganyo bja Afrika Borwa (“Bolaodi”) ka mo gare ga Tsebišo ya 1740 ya 2007 yeo e gatišitšwego ka gare ga Kuranta ya Mmušo ya bo 30553 ya di 7 Desemere 2007 le Tsebišo ya 272 ya 2008 yeo e gatišitšwego ka gare ga Kuranta ya Mmušo ya bo 30792 ya di 25 Fepereware 2008, ka go latelana.

1. Boitlamo bja Bohlokwa

MWEB e:-

1.1 tla dira ka mokgwa wo o swanetšego, go nyakegago gape wa maikarabelo go dikamano ka mokatša yona le baikamanyi le bao ba ratago go ba badiriši ba yona;

1.2 tla netefatša gore ditirelo ka moka le ditšweletšwa di kgotsofatša dihlathollelo tšeo di lego ka gare ga dilaesense tša MWEB gape le go Melao ka moka le melawana ya go elana le seo;

1.3 ka se kgetholle ka mo go sego gwa swanela kgahlanong le go ba magareng ga baikamanyi ba yona le bao ba ratago go ba baikamanyi go ya ka mmala, bong, mengwaga, bodumedi, tumelo, bogolofadi, tlhago ya setšo goba moo motho a ikgethelago bong;

1.4 tla bontšha hlompho ye kgolo le hlokomelo ge go šomišanwa le badiriši ba yona;

1.5 tla fa baikamanyi ba yona le bao e tla bago badiriši tshedimošo mabapi le ditirelo le theko ya tšona;

1.6 tla kgopelwa go fa baikamanyi ba yona le bao e tla bago baikamanyi tlhahlo mabapi le dinyakwa tša bareki ba yona ka nako ya kgopelo;

1.7 tla lota tshedimošo ka ga dintlha tša bona tša sephiri; le

1.8 go eletša baikamanyi go fetišetša sello go Bolaodi, moo MWEB e šitilwego go rarolla sello go fihlelela kgotsofalo ya modiriši.

2. Ditokelo tša moreki

Ditokelo tša gago go ya ka ditirelo tše MWEB e fanago ka tšona di akaretša (ntle le tšhitišo) tokelo ya go:

2.1 fiwa tirelo yeo e nyakegago ntle le kgethollo yeo e sego ya maleba;

2.2 kgetha mogorošatirelo wa kgetho ya gago;

2.3 amogela khophi ya Molawana wo wa Maitshwaro le Lengwalo la tumelelo ya Ditirelo ka Sekgowa gape le ka e 1 (tee) ya dipolelo tša semolao go ya ka ge e kgethilwe ke MWEB;

2.4 direkhoto tša phihlelelo le nyakišišo gammogo le tshedimošo yeo e swerwego ke MWEB;

2.5 tšhireletšo ya dintlha tša motho, tšeo di akaretšago tokelo ya go se rekišetše baamegi ba bangwe ntle le tumelelo ya gago dintlha tša gago;

2.6 bega sello; le

2.7 go lokiša

3. Kgorošo ya Tshedimošo

3.1 Tshedimošo yeo e lego mabapi le go fetafetana ga ditirelo, ditšweletšwa le dikgoboko tša dikholego tša go di fiwa, tekanyetšo, dikotlo le ditefelo tšeo di amegago go ditirelo tša MWEB, ditšweletšwa le dikgoboko tša dikholego gotee le mabaka le melawana yeo e amegago go ditirelo, ditšweletšwa le dikgoboko tša dikholego tša MWEB, pholisi ya sephiri ya MWEB, pholisi ya tefelo tša MWEB le dintlha tša dikgokaganyo tšeo di amegago di gona:

3.1.1 go letlakala la rena go www.mweb.co.za;

3.1.2 ka fase ga “Ditsebišo tša Semolao” go letlakala la rena;

3.1.3 go diforomo tša kgopelo tšeo go nyakegago gore ditlatšwe gore go amogelwe tirelo; le

3.1.4 go dipapatšo le matsapa a papaletšo.

3.2 Ditshepedišo tša ditefelo le dillo di hwetšagala ka gare ga Molawana wo.

3.3 Re tla go fa lenaneo leo le beakantšwego ka dintlha goba setlankana sa go laetša tirelo ge se kgopelwa.

3.4 Kgopelo ya gago ya Tirelo goba setšweletšwa e ka dirwa go ya ka taetšo ya mokitlana goba tiro ya go ahlaahla kotsi. Se se ra gore MWEB e ka kgopela le go amogela tshedimošo ya gago ya sephiri, Tshedimošo ya Mokitlana wa Moreki le Tshedimošo yeo e kgethilwego (bjalo ka ge e hlalositšwe ka go Molao wa Bosetšhaba wa Mokitlana wa 2005) (“Kahlaahlo ya Tshedimošo”) go tšwa go dipirotšeo di ngwadišitšwego tša mekitlana e le go phethagatšo leano la teko ya mašeleng e lego lekola gore a na o tla kgona go phethagatšo boitlamo bja gago go ya ka kwano yeo e tsenetšwego.

3.5 MWEB e filwe maatla a go dira tsela ya go hlahloba mašeleng nako le nako go o dira kgopelo ya Tirelo/setšweletšwa le sekgoboko sa dikholego.

4. Boemo bja motheo ge go lebeletšwe ditirelo tšeo di abjago ke MWEB

4.1 MWEB e tla leka go hwetša kelo ya 100% ya katlego go ka fihlelela dikgopelo tša lena tša ditirelo.

4.2 MWEB e tla araba tekano ya metsotso ye 3 (meraro) go mogala wo mongwe le wo mongwe wo o lebišitšwego go lefelong la go ba tshedimošo la MWEB.

4.3 Lefelo la rena la Hlokomelo ya Dikgokaganyo tša ilektroniki le šoma diiri tše 24 (masomepedinne), matšatši a 7 (šupa) a beke.

4.4 Go tlaleletša Lefelo la rena la Hlokomelo ya Dikgokaganyo tša ilektroniki, MWEB e diriša lefelo la badiriši la maikemišetšo go amogela le go rarolla dipelaelo tša baletši le mathata a ditirelo.

5. Ditsela tša Rarolla Dipelaelo tša Ditefelo

5.1 Go nyakega gore le lebiše dillo tša ditefelo go complaints@mweb.co.za. Go nyakega gore sello e tle le tše di latelago:

5.1.1 kgatišo ya tefelo yeo go bolelwago ka yona goba dintlha tša yona, go fa mohlala, nomoro ya tšhupamolato,

5.1.2 lebaka la go gana;

5.1.3 tefelo yeo e ganwago; le

5.1.4 tshedimošo ya go tlaleletša goba mangwalo, ge a le gona.

5.2 MWEB e tla fihlelela maikemišetšo go lebeletšwe sello ka tefelo gomme ya boledišana le wena ka sephetho sa yona ka nako ya matšatši a lesomenne (14) a mošomo ge ba se na go hwetša sello sa gago.

5.3 O ka leba go Balaodi go ka hwetša tharollo ya kgakgano, ge o sa kgotsofatšwa ke dipoelo ka fao di laeditšwego ke MWEB.

5.4 Sello se tla lebišwa go Komiti ya Dipelaelo le Tumelelo ya Bolaodi go lebeletšwe karolo ya 17 (H) ya Molao wa ICASA mo tiragalong fao kgakgano e sa rarollwago ke Bolaodi ka bo bjona bjalo ka ge e akantšwe mo go lefokwana la 5.4.

6. Tshepedišo ya dipelaelo, tharollo le tshepedišo ya tlhathollo

6.1 Dillo ka moka ntle le tša ditefelo di swanetše go išwa go MWEB gomme di tla šongwa ke MWEB go ya ka fao lefokwana la 6 le hlalosago.

6.2 Le kgopelwa go re fa sebaka sa go rarolla dillo pele le etla go Bolaodi.

6.3 Le kgopelwa go lebiša sello go complaints@mweb.co.za. Sello sa gago se swanetše go akaretša tše di latelago:

6.3.1 leina la gago le sefane;

6.3.2 nomoro ya tšhupamolato;

6.3.3 letšatši leo sello se rotogilego ka lona; le

6.3.4 hlaloso ye kopana ya seo se rotošitšego sello.

6.4 MWEB e tla dumela kamogelo ya sello sa gago ka nako ya matšatši a mararo (3) a mošomo a ge sello se amogetšwe.

6.5 MWEB e tla rarolla sello sa gago semmušo ka tsela ya go ngwala ka nako ya matšatši a 14 (lesomenne) a mošomo a go amogela sello, goba go ya le ka nako ye telele yeo re ka kwanago ka fase ga mabaka ao kwano ya sello go fa mohlala (efela ntle kiletšo) ka matsogong a moabi wa ditirelo goba mothuši wa moabi.

6.6 O ka ya go Bolaodi go hwetša tharollo ya sello, ge o sa kgotsofalela dipoelo go ya le ka fao e phethilwego ke MWEB.

6.7 Pelaelo e tla lebišwa go Lekgotla la Dipelaelo le Tumelelo la Bolaodi go ya ka karolo ya 17 (H) ya Molao wa ICASA mo tiragalong fao kgakgano e sa rarollwago ke Bolaodi ka bo bjona bjalo ka ge e akantšwe mo go lefokwana la 6.5.