WEB PRODUCTS

 

KHOUDU YA VHUḒIFARI NA TSHATA YA TSHUMELO

MWEB i tevhedza ino Khoudu ya Vhuḓifari ine ya ṱalutshedza tshiṱandadi tsha fhasisa tsha vhuḓipfari tshine MWEB ya lwisa u tshi tevhela kha u ḓisedza tshumelo kha vho ḓiṅwaliselaho khayo.

MWEB yo dzudzanya Milayo ya Vhuḓifari u ya nga ha ngeletshedzo khathihi na zwiṱandadi zwa fhasisa zwa tshata zwo themendelwaho nga Ndangulo yo Ḓiimisaho nga yoṱhe ya Vhudavhidzani ya Afurika Tshipembe (“Ndangulo”) kha Nḓivhadzo 1740 ya 2007 yo anḓadzwaho kha Gazethe ya Muvhuso ya 30553 ya datumu ya 7 Nyendavhusiku 2007 na kha nḓivhadzo 272 ya 2008 yo anḓadzwaho kha Gazethe ya Muvhuso ya 30792 ya datumu ya 25 Luhuhi 2008 nga u tevhekana.

1. Zwipikwa zwihulwane

MWEB i ḓo:-

1.1 shuma nga nḓila ya vhukuma, yo lulamaho na ya vhuḓifhinduleli kha mishumo yayo yoṱhe na vho ḓiṅwalisaho na avho vhane vha ṱoḓa u ḓi ṅwalisa;

1.2 i ḓo vhona uri tshumelo dzoṱhe na zwivhambadzwa zwi swikela ndavhalelo dzi re kha ḽaisentse ya MWEB na milayo i yelanaho nazwo;

1.3 a i nga khethululi nga mutheo wa murafho, vhumbeu, mbeu, vhukale, vhurereli, zwine muthu a tenda, vhuholefhali, tsiangane ya murafho kana nga vhuimo ha zwa mbeu vhukati ha avho vho ḓiṅwaliselaho na avho vha ṱoḓaho u ḓiṅwalisela;

1.4 i ḓo sumbedza vhuhwavho na ṱhogomelo musi i tshi shuma na vhathu vhayo;

1.5 i ḓo nea vho ḓinwaliselaho na avho vha ne vha ṱoḓa u ḓiṅwalisela mafhungo nga ha tshumelo na mitengo;

1.6 i ḓo nea vho ḓiṅwaliselaho na avho vha ṱoḓaho u ḓi ṅwalisa ngeletshedzo nga ha ṱhoḓea dza vharengi musi vho humbela;

1.7 ḓo dzhia mafhungo a vhune a avho vho ḓiṅwaliselaho a a tshidzumbe; na uri

1.8 i ḓo eletshedza vhathu vho ḓiṅwaliselaho u livhisa mbilaelo kha Ndaulo, musi MWEB i tshi ḓo vha yo kundelwa u tandulula mbilaelo nga nḓila i fushaho kha muthu o ḓi ṅwalisaho.

2. Pfanelo dza vharengi

Pfanelo dzavho u ya nga ha tshumelo dzi netshedzwaho nga MWEB ( dzi so ngo fhungudzwa) dzi katela pfanelo dza u:

2.1 u netshedzwa tshumelo i ṱoḓeaho hu si na khethululo;

2.2 u nanga muḓisedzi wa tshumelo ane vha funa;

2.3 u wana khophi ya ino Milayo ya Vhuḓifari na Tshati ya Tshumelo nga Tshiisimane na nga luṅwe luambo luthihi (1) lwa tshiofisi, u ya nga nzudzanyo dza MWEB;

2.4 u swikela na u vhudzisa nga ha dzirekhodo na mafhungo o farwaho nga MWEB;

2.5 Tsireledzo ya mafhungo a vhune zwine zwa katela u sa nea muṅwe muthu mafhungo avho hu si na thendelano;

2.6 u swikisa mbilaelo; na u

2.7 u khwinisa ho khakheaho.

3. Nḓisedzo ya Mafhungo

3.1. Mafhungo a yelanaho na mutevhe wa tshumelo yo ṱanḓavhuwaho, zwibveledzwa na zwoṱhe zwi netshedzwaho, vhuimo ha dzimbadelo, mitengo na dzitshelede dza tshumelo dza MWEB, zwibveledzwa zwiṅwe zwinzhi khathihi na milayo yo tiwaho ya tshumelo dza MWEB, zwibveledzwa na phakhedzhi, phoḽisi ya tshidzumbe ya MWEB, phoḽisi ya mbadelo na vhuṅwe vhuṱanzi ha vhukwamani zwi a wanala:

3.1.1 kha siaṱarihaya ḽashu ḽa www.mweb.co.za

3.1.2 fhasi ha “Ndivhadzo dza Mulayo “ kha siaṱarihaya ḽashu;

3.1.3 kha fomo dza khumbelo dzine dza tea u ḓadzwa u itela u wana

3.1.4 tshumelo; na

3.1.5 kha khungedzelo na nḓila dza vhuvhambadzi.

3.2 Nḓila dzashu dza u dodombedza masheleni na u tandulula mbilaelo dzi wanala kha ino Khoudu.

3.3 Ri ḓo vha netshedza mbilo ya tshiteṅwa nga tshiteṅwa kana bammbiri-tsumba thengo musi vho ita khumbelo.

3.4 Khumbelo yavho ya tshumelo i nga ḓi ya kha ndivhanyiso ya zwikolodo kana kha phurosese ya ndingo ya khonadzeo ya khombo. Hezwi zwi amba uri MWEB i nga humbela na u wana mafhungo a Tshidzumbe, Mafhungo a Zwikolodo ha Murengi na Mafhungo a Themendelo (sa zwe zwa ṱalutshedzwa kha Mulayo wa Zwikolodo wa Lushaka wa 2005) (“Mafhungo a Ndingo”) u bva kha dzibiro dzo ṅwaliswaho dza zwikolodo u itela u ita ndingo ya pulane ya masheleni, na u itela u vhona arali vha tshi ḓo kona u swikela vhuḓifhinduleli nga fhasi ha mbofho yo lavhelelwaho.

3.5 MWEB yo ṋewa maanḓa a u ita ndingo ya nḓila ya u wana masheleni tshifhinga tshoṱhe musi vha tshi ita khumbelo ya u wana tshumelo / tshibveledzwa na phakhedzhi.

4 Zwiṱandadi zwa fhasisa zwa tshumelo dzi netshedzwaho nga MWEB

4.1 MWEB i ḓo lwisa u swikela vhubveleli ha phesenthe dza 100 u itela khumbelo yavho ya tshumelo.

4.2 MWEB i ḓo dzhia ḽiga nga tshifhinga tsha minithi miraru kha luṱingo lwo livhiswaho kha senthara ya ṱhingo yayo.

4.3 Senthara ya Vhulavhelesi ya Vhutumanyi ha Vhudavhidzani ha Eḽekiṱhironi i shuma awara dza 24 (fumbili iṋa), maduvha a 7 (sumbe) nga vhege.

4.4 Nga nnḓa ha Senthara ya Vhulavhelesi ya Vhutumani ha Vhudavhidzani ha Eḽekiṱhironi, MWEB i na senthara ya tshumelo ya vharengi yo ḓiimiselaho ya u ṱanganedza na u tandulula zwililo na thaidzo dza tshumelo dza vharengi.

5 Nḓila dza u tandulula mbilaelo dza Masheleni

5.1. Vha tea u livhisa mbilaelo yavho ya zwa masheleni kha complaints@mweb.co.za. Mbilaelo i tea u vha i na zwi tevhelaho;

5.1.1 khophi ya mbilaelo ya hone kana zwidodombedzwa zwayo, sa tsumbo, nomboro ya akhaunthu;

5.1.2 tshivhangi tsha phambano;

5.1.3 tshivhalo tsha tshelede i vhangaho phambano; na

5.1.4 vhuṱanzi kana maṅwalo a khwaṱhisedzo, arali a hone.

5.2 MWEB i ḓo swikela thandululo malugana na mbilaelo ya biḽi ya dovha ya vha ḓivhadza tsheo yo swikelwaho hu sa athu fhela maḓuvha a fumi ina (14) a mushumo musi yo wana mbilaelo yavho.

5.3. Vha nga dalela Ndangulo u dzudzanya thandululo ya mbilaelo arali vha so ngo fushea nga tsheo yo dzhiwaho nga MWEB.

5.4 Phambano dzi ḓo iswa kha Komiti ya Dzimbilaelo na Vhutevhedza-mulayo ya Ndaulo u ya nga ha khethekanyo ya 17 (H) ya Mulayo wa ICASA arali phambano dzi so ngo tandululwa nga Ndaulo yone ine sa zwezwa sumbedziswa kha tshipiḓa tsha mulayo tsha 5.4.

6 Kufarelwe kwa Mbilaelo, tsheo na maite a u engedzea

6.1 Mbilaelo dzoṱhe nga nnḓa ha dza biḽi dzi tea u iswa kha MWEB na hone dzi ḓo shuṅwa nga MWEB ho sedzwa tshipiḓa 6 tsha mulayo.

6.2 Vha humbelwa u ri nea tshifhinga tsha u tandulula mbilaelo yavho vha sa athu u fhirela kha Ndaulo.

6.2.1 Vha humbelwa u livhisa mbilaelo yavho kha complaints@mweb.co.za. Mbilaelo yavho i tea u vha na zwi tevhelaho:

6.2.2 dzina na tshifani zwavho;

6.2.3 nomboro ya akhaunthu yavho;

6.2.4 ḓuvha ḽe mbilaelo ya tutuwa; na

6.2.5 ṱhalutshedzo pfufhi nga tsho vhangaho mbilaelo

6.3 MWEB i ḓo sumbedzisa u ṱanganedza mbilaleo yavho nga maḓuvha mararu a mushumo musi yo ṱanganedzwa.

6.4 MWEB i ḓo tandulula mbilaelo yavho nga nḓila ya tshiofisi kha maḓuvha a 14 (fumi iṋa ) a mushumo musi yo ṱanganedzwa, kana nga murahu ha tshifhinga tshilapfu nga pfano yashu musi hu na zwiṅwe zwiitisi zwi ngaho, sa tsumbo, (zwi sa gumi afho) thandululo ya mbilaelo i nga vha i zwanḓani zwa muḓisedzi kana munetshedzi wa tshumelo wa vhuraru.

6.5 Vha nga ya kha Ndaulo u tandululelwa mbilaelo, arali vha sa fushei nga mvelele dza mbilaelo dzo dzudzanywaho nga MWEB.

6.6 Mbilaelo i ḓo iswa kha Komiti ya Mbilaelo na Thevhedzo ya Ndaulo u ya nga khethekanyo 17 (H) ya Mulayo wa ICASA arali mbilaelo i so ngo ladzwa nga Ndaulo yone ine sa zwe zwa anganyiswa zwone kha tshipiḓa tsha mulayo tsha 6.5.