WEB PRODUCTS

 

INDLELA YEKUTIPHATSA NESIVUMELWANO SELUSITO

I-MWEB ivumelana nendlela yekutiphatsa yemazinga laphasi letimisele kuwalandzela ngelusito lalunika labo lanesivumelwano nabo.

I-MWEB ibeke lendlela yekutiphatsa ngekwemigomo kanye nemazinga laphansi esivumelwano selusito lebekwe be-Independent Communications Authority yaseNingizimu Africa (“Chwepheshe) ngeSatiso 1740 sangemnyaka wa-2007 lesishicelelwe kuGazethi yahulumende lesingunombolo-30553 sangamhla tingu-7 iNgongoni 2007 kanye nakuSatiso 272 sangemnyaka wa- 2008 lesishicilelwe kuGazethi yahulumende lengunombolo- 30792 yangamhla tingu- 25 iNdlovana 2008, ngekulandzelana.

1. Inkhomba Yekutinikela

I-MWEB ito:-

1.1 kwenta ngendlela lengiyo nangekutinikela uma isebenta nalabo lenesivumelwano nabo;

1.2 wuciniseka kutsi lonkhe lusito nemikhicito ilandzela lokushicilelwe kulayisensi yeMWEB kanye nemitsetfo lefanelekile;

1.3 ngeke ibandlulule ngekwebuhlanga, bulili, budzala, ngenkholo, ngenkholelo, ngekukhubateka nangebuve, kulabo lenesivumelwano nabo;

1.4 khombisa kwetsembeka nekunakekela kulabo labanesivumelwano nabo;

1.5 niketa lwati lolumayelana nelusito kanye nemanani kulabo lenesivumelwano nabo;

1.6 niketa ticondziso ngekwetidzingo tebatsengi kulabo lenesivumelwano nabo uma bacela;

1.7 gcina imininingwane yalabo lenesivumelwano nabo iyimfihlo; futsi

1.8 luleka labo lenesivumelwano nabo kutsi bangatendlulisela njani tikhalo tabo kuboChwepheshe, uma ngabe MWEB ehlulekile kusombulula sikhalo ngalokwenelisekako.

2. Emalungelo emtsengi

Emalungeleo akho ngelusito lolutfola ka-MWEB afaka ekhatsi (ngalokungalinganiswa) lilungelo lekutsi:

2.1 utfole lusito ngaphandle kwekubandlululwa;

2.2 utikhetsele lofuna akunikete lusito;

2.3 uniketwe ikhophi lebhalwe ngeSingisi nangalolunye lwetilwimi letisemtsetfweni letincunywe yi-MWEB yaleNdlela yekuTiphatsa neSivulelwane Selusito;

2.4 utfole lwati noma ubute ngetincwadzi letigcinwe baka-MWEB;

2.5 kuvikeleka kwemininingwane yakho, lekufaka ekhatsi lilungelo lekungayindluliseli kunoma ngubani ngaphandle kwemvumo yakho;

2.6 ufake sikhalo;

2.7 nekulungiselwa.

3. Kuniketwa lwati

3.1 Lwati lolumayelana neluhla lolubanti lwetinsita, imikhicito nemphahla lephakelwako, emanani netimali letidzingekako ngelusito lebaka-MWEB, imikhicito nemphahla kanye nemibandzela nemigomo lebekiwe ngelusito lebaka-MWEB, imikhicito nemphahla, kubayimfihlo kwemtsetfo webaka-MWEB, umtsetfo webaka-MWEB wekukhokhela nemininingwane lemayelana nekuchumana nabo:

3.1.1 likheli lewebsaythi litsi www.mweb.co.za;

3.1.2 ngaphasi kwe- “Tatiso Temtsetfo” kuwebsaythi yetfu;

3.1.3 kunemafomu eticelo lekumele uwagcwalise kute utfole lusito; futsi

3.1.4 kunetikhangisi naletinye tindlela lesititsengisa ngato.

3.2 Tindlela tekukhokhela netekuletsa tikhalo leticuketfwe kuleNdlela yekuTiphatsa.

3.3 Singakunika i-akhawunti lekhombisa sikweleti ngasinye noma i-imvoyisi uma ucela.

3.4 Uma ufake sicelo selusito noma semkhicito kutawentiwa luhlolo lwetikweleti lonato noma lwebungoti lobungabakhona. Loku kusho kutsi baka-MWEB bangacela noma batfole imininingwane yakho leyimfihlo, yetikweleti nelwati loludzingekako kulabasemtsetfweni labasebenta ngetikweleti ngekulandzela uMtsetfo wanga 2005 we-National Credit.) (“Imininingwane Yekuhlolwa”) kute bente luhlolo ngetimali takho, babone kutsi ungakwati yini kwenta sibopho ngesivumelwano lofuna kusenta.

3.5 I-MWEB ivumelekile kwenta luhlolo lwetimali takho ngasosonkhe sikhatsi uma wenta sicelo selusito/semkhicito noma semphahla.

4. Emazinga laphasi elusito loluniketwa baka-MWEB

4.1 MWEB utimisele kutsi atfole silinganiso sentfutfuko lesingu-100% kukuniketa lusito lolucelile.

4.2 MWEB utawuphendvula lucingo ngesikhatsi lesimizuzu lemitsatfu (3) uma ushayela sikhungo sabo setincingo.

4.3 Sikhungo setfu se-Electronic Communications Network Monitoring sisebenta ema-awa langu- 24, emalanga layinkhomba (7) ngeliviki.

4.4 Kwengeta mayelana nesikhungo setfu se-Electronic Communications Network Monitoring, MWEB usebentisa sikhungo sekusita batsengi lesitimisele kwemukela nekusombulula tinkinga tetinsita kulabo lenesivumelwano nabo.

5. Tikhalo ngendlela yekuphatfwa kwema-akhawunti

5.1 Kumele utfumele sikhalo sakho ku complaints@mweb.co.za. Sikhalo sakho asibe nanaku lokulandzelako;

5.1.1 Ikhophi yaleyo akhawunti noma imininingwane lefanele, sibonelo: inombolo ye-akhawunti;

5.1.2 sizatfu sekuphikisa;

5.1.3 linani leliphikiswako;

5.1.4 nemininingwane noma tincwadzi letivuna lokuphikisa, uma tikhona.

5.2 MWEB utawutsi angafinyelela emaphetselweni ngesikhalo se-akhawunti yakho akwatise ngesincumo lasitsetse kungakapheli emalanga lalishumi nakune (14) ekusebenta emva kwekwamukela sikhalo sakho.

5.3 Ungatsintsana naboChwepheshe uma ufuna kuphikisana nesincumo lesitsetfwe ngu-MWEB, uma unganeliseki.

5.4 Lokuphikisana kutawutfunyelwa kulelikomiti le-Complaints and Compliance laChwepheshe ngekwesigaba 17(H) seMtsetfo we-ICASA uma imphikiswano ingakasonjululwa nguChwepheshe njengobe kushiwo kumshwana 5.4.

6. Kuphatfwa kwetikhalo, tisombululo nendlela yenchubekelembili

6.1 Tonkhe tikhalo kumele tiniketelwe baka-MWEB kute batidzingidze njengobe kushiwo kumshwana 6.

6.2 Kumele kutsi usinike litfuba lekutsi sisombulule sikhalo sakho ngembi kwekutsi usendlulisele kuChwepheshe.

6.3 Sikhalo sakho kumele usitfumele ku- complaints@mweb.co.za. Sikhalo sakho kumele sifake ekhatsi loku lokulandzelako:

6.3.1 ligama nesibongo sakho;

6.3.2 inombolo yakho ye-akhawunti;

6.3.3 lusuku lokuletfwa kwesikhalo:

6.3.4 nechazelo lebangele kutsi kube nalesikhalo.

6.4 MWEB utakwatisa kungakapheli emalanga lamatsatfu (3) kutsi usitfollile sikhalo sakho.

6.5 MWEB utawubhala sisombululo sesikhalo sakho kungakapheli emalanga lalishumi nakune (14) ekusebenta ekwamukelwa kwesikhalo, noma emva kwesikhatsi lesidze lesingavumelana ngaso uma sisombululo sesikhalo, sibonelo: (ngalokungenakulinganiswa) siphetfwe ngulophakela imphahla noma ngulomunye loniketa lusito.

6.6 Ungatsintsana naChwepheshe ngesincumo lesitsetfwe baka-MWEB, uma ungeneliseki ngaso.

6.7 Lokuphikisana kutawutfunyelwa kulelikomiti le-Complaints and Compliance laChwepheshe ngekwesigaba 17(H) seMtsetfo we-ICASA uma imphikiswano ingakasonjululwa nguChwepheshe njengobe kushiwo kumshwana 6.5.