WEB PRODUCTS

 

UMTHETHO WOKUZIPHATHA NETJHATHA YAMASIZO

I-MWEB ikhambisana noMthetho wokuZiphatha obeka amazinga esisekelo yokuziphatha i-MWEB ezama ukuyilandela lokha inikela amasizo kubasebenzisi bayo.

I-MWEB ibumbe uMthetho wokuZiphatha ngokuya ngemihlahlandlela kunye namazinga asisekelo wamatjhatha wabasebenzisi abekwe yi-Independent Communications Authority of South Africa (``Isiphathimandla'') kuSaziso 1740 sika-2007 esakhiqizwa kuPhepha likaRhulumende lenomboro 30553, lomhlaka-7 Nobayeni 2007 begodu nakuSaziso 272 sika-2008 esakhiqizwa kuPhepha likaRhulumende lenomboro 30792 lomhlaka-25 Mhlolanja 2008, ngokukhambelana.

1. Ukuzibophelela okuphambili

I-MWEB iza:-

1.1 kwenza ngendlela eyanelisako, ezwakalako begodu netjengisa isibopho kikho koke ukusebenzisana kwayo nabasebenzisi bamahlelo wayo nebangawasebenzisa ngomuso;

1.2 qinisekisa bona woke amasizo nemikhiqizo ihlangabezana nemithetjhwana ezibekiweko kulisensi ye-MWEB begodu nakumethetho nemithetjhwana yoke ekhambelanako;

1.3 kungabandlululi ngokungakafaneli phakathi kwabathengi bamasizo nebangomuso ngokuya ngebala, indlela yokukhuliswa, ubulili, ubudala, ikolo, ukukholwa, ukurholophala, ngomhlobo womuntu namkha ubulili ofundiswe bona;

1.4 bonisa umusa omkhulu nokunakekela lokha isebenzisana nabathengi bamasizo;

1.5 nikela abathengi bamasizo nebangomuso imininingwane mayelana namasizo namanani wawo;

1.6 nikela abathengi bamasizo nebangomuso nababawileko umhlahlandlela mayelana nekufunwa makhasimende wayo;

1.7 beka imininingwane mayelana nabathengi bamasizo wabo ifihlekile; begodu

1.8 bonisa abathengi bamasizo wayo ngokubikela isiphathimandla, lokha i-MWEB nayihlulekileko ukusombulula isinghonghoyilo ngendlela eqolisa umthengi wamasizo.

2. Amalungelo wabathengi

Amalungelo wakho ngokuya ngamasizo anikelwa yi-MWEB afaka hlangana (ngaphandle kokurhunyezwa) ilungelo loku:

2.1 nikelwa amasizo afaneleko ngaphandle kokubandlululwa ngendlela engakafaneli;

2.2 khetha umnikeli-masizo omfunako;

2.3 thola ikhophi yomtlolo woMthetho wokuZiphatha neTjhatha yaMasizo ngeSingisi begodu nayi-1 (yinye) ngelinye lamalimi asemthethweni ngokuya ngokhetha kwe-MWEB;

2.4 fikela nokubuzisisa ngemininingwane namarekhodi asezandleni ze-MWEB;

2.5 vikela idatha yakho, efaka hlangana ilungelo lokobana idatha yakho ingathengiselwa abanye abantu ngaphandle kwemvumo yakho;

2.6 beka isinghonghoyilo; begodu

2.7 hlawulwa.

3. Ukunikelwa kwemininingwane

3.1 Imininingwane emayelana nobukhulu bobubanzi bamasizo, imikhiqizo nokhunye okuthengiswako, amanani wamatherifu, amanani nezinye iimali mayelana namasizo we-MWEB, imikhiqizo nokhunye okuthengiswako kunye nezinye izimo ezikhambelana namasizo we-MWEB, imikhiqizo nokhunye okuthengiswako, umgomo we-MWEB wefihlakalo, umgomo wokubhadela we-MWEB neminye imininingwane yokuthintana iyatholakala:

3.1.1 kukhasi lethu lekhaya ku-www.mweb.co.za;

3.1.2 ngaphasi kwe ``Legal Notice'' (``Isaziso ngeZomthetho'') kukhasi lethu lekhaya;

3.1.3 kumaforomu wokufaka isibawo ekudingeka bona uwazalise bona ufumane isizo; begodu

3.1.4 kumikhangiso nakumagadango wokuzazisa.

3.2 Ikambiso yethu yokubiza amanani nokunghonghoyila itholakala kuMthetho lo.

3.3 Sizakuthumela incwajana ebonisa imali ekufanele uyibhadela nawusibawileko.

3.4 Isibawo sakho samasizo namkha imikhiqizo singaqalisiswa ngkufunisisa ngendlela yokubhadela kwakho iinkwelede namkha ikambiso yokuhlahluba ngobungozi. Lokhu kutjho bona i-MWEB ingabawa begodu ithunyelwe Imininingwane yakho Efihlekileko, Imininingwane Yeenkwelede Zomthengi neMininingwane Efuneka ngokomthetho (njengoba kubekiwe kuNational Credit Act, 2005) (``Imininingwane yokuHlola) kilabo ebatlolisa umlando weenkwelede ukuze senze ihlahlubo lakho lezemali, ukuze sazi bona uzakwazi ukubhadela iinkwelede zakho njengana kuvunyelwene.

3.5 I-MWEB inelungelo lokuhlola ikghono lakho lokubhadela iinkwelede ngaso soke isikhathi ufaka isibawo sesizo/ umkhiqizo nokhunye okuthengiswako.

4. Amazinga aphakathi wamasizo anikelwa yi-MWEB

4.1 I-MWEB izakuzama ukuthola ipumelelo ye-100% ukuhlangabezana nesibawo sakho sokuthola isizo.

4.2 I-MWEB izakuphendula ngemizuzu emi-3 (emithathu) umrhala oqaliswe kwiziko lemirhala le-MWEB.

4.3 I-Electronic Communications Network Monitoring Centre isebenza ama-iri ama-24 (amatjhumi amabili nane), amalanga ali-7 (alikhomba) ngeveke.

4.4 Ngaphezulu kwe-Electronic Communications Network Monitoring Centre yethu, i-MWEB ineziko lokusiza amakhasimende elenzelwe ukuthola nokusombulula iinkinga zokufaka isibawo sokuthenga neenkinga zamasizo.

5. Ikambiso yokuPhatha Iinghonghoyilo zokuBiza amanani

5.1 Kufanele uthumele iinghonghoyilo mayelana nokubizwa amanani ku-complaints@mweb.co.za. Isinghonghoyilo kufanele sikhambisane nokulandelako:

5.1.1 ikhophi yencwadi efaneleko yesikwelede namkha imininingwane yakhona, isibonelo inomboro ye-akhawundi;

5.1.2 imbangela yokungezwani;

5.1.3 inani lemali eyikinga; begodu

5.1.4 imininingwane efakazako namkha amaphepha, nakube ikhona.

5.2 I-MWEB izakuthatha isinqumo mayelana nesinghongqhoyilo sokubizwa kwamanani wesizo begodu ikubikele ngesinqumo sayo kungakapheli amalanga amatjhumi namane (14) wamalanga wokusebenza ngemva kokuthola isinghonghoyilo sakho.

5.3 Ungathintana neSiphathimandla mayelana nokusombululwa kwekinga, nakube awukaneliswa mphumela wekinga yakho njengokuthathwa yi-MWEB.

5.4 Ukungezwani kuzakusiwa ku-Complaints and Compliance Committee yeSiphathimandla ngokuya kwesahluko 17 (H) somthetho we-ICASA nakube ukungezwani akukasonjululwa Siphathimandla ngokwaso njengoba kuhlosiwe kusahluko 5.4.

6. Ukuphatha kwenghonghoyilo, iinqumo nekambiso yokwenyuka

6.1 Koke okhunye ukunghonghoyila ngaphandle kokunghonghoyilela ukubizwa amanani kufanele kuthunyelwa ku-MWEB begodu kuzakusetjenzwa yi-MWEB ngokuya ngomtlolo wesahluko 6.

6.2 Udinga bona usinikele ithuba lokusombulula ikinga ngaphambili kobana uyithumele kuSiphathimandla.

6.3 Kudingeka bona uthumele isinghonghoyilo ku complaints@mweb.co.za. Isinghonghoyilo sakho kufanele sifake hlangana okulandelako:

6.3.1 ibizo nesibongo sakho;

6.3.2 inomboro ye-akhawundi yakho;

6.3.3 bona isinghonghoyilo sakho ngesaliphi ilanga; begodu

6.3.4 ihluthululo efitjhani ngokobana isinghonghoyilo sakho sasuka njani.

6.4 I-MWEB izakwazisa ukobana isitholile isinghonghoyilo sakho emalangeni ama-3 (three) wokusebenza emva kokufika kwaso.

6.5 I-MWEB izakusombulula isinghonghoyilo sakho ngokukuthumela incwadi ngamalanga ama-14 (amalanga alitjhumi namane) wokusebenza emva kokusithola, namkha emalangeni ambalwa ngemva kokuvumela ngaphasi kwesimo esithile la kuthola ukuthi ukusombululwa kwesinghonghoyilo isibonelo (ngaphandle kokurhunyezwa) singaphasi komnikela wamasizo namkha omunye ongecadi onikela amasizo.

6.6 Ungathintana neSiphathimandla mayelana nokusombululwa kokungezwani, nakube awukaneliswa siphetho sokungezwani njengoba kunqunywe yi-MWEB.

6.7 Ukungezwani kuzakuthunyelwa ku-Complaints and Compliance Committee yeSiphathimandla ngokuya ngokwesahluko 17(H) somthetho we-ICASA nakube ukungezwani akukasonjululwa Siphathimandla ngokwaso namkha njengoba kuhlosiwe kusahluko 6.5.